Q.
1

List – I

List – II

i. Wealth of Nations i. Robert Giffen
ii. Income and Substitution effect ii. Paul M. Sweezy
c. Kinked Demand Curve iii. Cobb- Douglas
d. Production function iv. Adam Smith
 • A

  (i)         (ii)        (iii)       (iv)

  IV          II           I         III

 • B

  IV           I           III        II

 • C

  IV          II          III         I

 • D

  IV          I           II         III